73 86 54 00

For henvisere

REFT er en spesialisert behandlingsenhet som primært retter seg mot pasienter som ikke nyttiggjør seg behandling i det ordinære tjenestetilbudet. Før henvisning bør følgende være gjennomført:

 1. Pasienten må være utredet og diagnostisk vurdert med en traumelidelse
 2. Det er foretatt en helhetlig vurdering av at traumelidelsen er det primære behandlingsbehovet. Beskrivelse av symptombildet samt den differensialdiagnostiske vurderingen bør inkluderes i henvisningen.
 3. Det skal være forsøkt et behandlingsforløp i ordinær poliklinikk, primært rettet mot traumelidelsen.
 4. Kriteriet om forsøkt behandling vil bli skjønnsmessig vurdert i saker med stagnasjon eller hindringer knyttet til utredningsarbeidet eller hvor det kan argumenteres for at problematikken er så kompetansekrevende at det ordinære tilbudet ikke kan forventes å gi et optimalt tilbud.

Henvisning sendes til:

Elektronisk postkasse: «Henvisninger og søknader – Nidaros DPS»

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

 

MÅLGRUPPE POLIKLINIKK

Inklusjonskriterier:

Pasienter som inkluderes skal ha som hovedproblem PTSD, kompleks PTSD eller primært traumerelaterte lidelser. Dette omfatter også personlighetsforstyrrelser der hvor traumesymptomer er det primære behandlingsmålet.

Pasienter som har primære behandlingsbehov knyttet til traumeerfaringer og som har ett av følgende primære behandlingsbehov:

 • Traumesymptomer og traumatisk stress
 • Dissosieringsreaksjoner og pseudo-hallusinasjoner
 • Psykogene non-epileptiske anfall (PNES)
 • Selvskadingsatferd (form og funksjon)
 • Suicidal atferd og trusler av et slikt omfang at det kan håndteres ved enhetene
 • Traumerelaterte sammensatte lidelser (preget eks. bekymringer, grubletanker, trusselmonitorering)

Pasienter kan henvises hvis de tidligere ikke har respondert på behandling i spesialisthelsetjenesten. Minst ett forsøk på traumebehandling bør prøves i forkant.

 

Eksklusjonskriterier: 

 • Pasienter som ikke har aktuelle traumerelaterte symptomer eller indekstraumer
 • Pasienter som primært lider av andre lidelser, som alvorlig rus, bipolare lidelser eller psykoselidelser.
 • Pasienter med personlighetsforstyrrelser (uten PTSD symptomer)
 • Pasienter som er akutt suicidale.
 • Pasienter med behov for langvarig oppfølging og støtteterapi – hvor spesifikk traumebehandling ikke er egnet eller indikert.

Samarbeidspartnere