Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Regional traumekonferanse 2017

19. og 20. oktober 2017

Scandic Hell, Stjørdal

 

Regional enhet for traumebehandling, i samarbeid med RVTS Midt, inviterer til Regional traumekonferanse 2017.

Norsk psykologforening: Konferansen er godkjent som 14 timer vedlikeholdsaktivitet hos Norsk psykologforening.

Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjent som 14 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Psykiatri: godkjent som 14 timer for spesialistenes etterutdanning.

 

PROGRAM (klikk for informasjon)

Torsdag 19. oktober

 

08:00 – 08:30

Registrering


08:30 – 08:45

Åpning


08:45 – 09:30

Erfaringer med samtidighet av rus og traumeproblematikk 

Janne Amundsen, Psykologspesialist


09:30 – 09:45

Pause


09:45 – 11:30

Om spiseforstyrrelser og traumer – dynamikk og behandling 

KariAnne Vrabel, Psykologspesialist og forsker ved Modum Bad


11:30 – 12:30

Lunsj


12:30 – 14:15

Om samtidig behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelser og PTSD 

Hans M. Nordahl, Professor ved Institutt for Mental Helse, NTNU. Forskningsleder ved Regional enhet for traumebehandling.


14:15 – 15:30

Pause


14:30 – 15:30

Om skam, relasjon og motstand i behandling

Julie Storsve, Erfaringskonsulent ved RVTS Midt.

 

 

Fredag 20. oktober

 

08:30 – 09:15

Livserfaringer og biologi: et akademisk puslespill med stadig flere brikker

Linn Okkenhaug Getz, Professor i Institutt for samfunssmedisin, NTNU.


09:15 – 09:30

Pause


09:30 – 11:30

Traumatiske innskrifter — tegn, tekst og tolkning

Anna Luise Kirkengen, Professor ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (NTNU) og ved Institutt for samfunnsmedisin, (UiT).


11:30 – 12:30

Lunsj


12:30 – 13:15

Forståelse og behandling av overgripere – en traumesensitiv tilnærming

Knut Hermstad dr.art, teolog og familieterapeut, spesialist i klinisk sexologi, rådgiver ved RVTS Midt.


13:15 – 13:30

Pause


13:30 – 14:15

Påvirker dissosiasjon utfall av behandling av PTSD?

Joar Halvorsen psykolog og post.doc, Nidaros DPS.


14:15: – 14:30

Pause


14:30 – 15:15

Erfaringer med behandling av dissosiasjon

Trude Auren, Psykologspesialist ved Regional enhet for traumebehandling.


15:15 – 15:30

Avslutning

FOREDRAGSHOLDERE (klikk for informasjon)

Professor i medisinske atferdsfag og seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for Samfunnsmedisin (ISM), NTNU. Leder av Undervisningsenheten i Allmennmedisin ved Fakultet for medisin og helse, NTNU. Nestleder i Fagrådet for Allmennmedisinsk forskningsfond.
Professor i allmennmedisin ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trondheim (NTNU), og ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), UiT Det arktiske universitet, Tromsø.

 

 

Anna Luise Kirkengens kunnskapsfelt handler om hvordan krenkelseserfaring under oppveksten henger sammen med senere sykelighet. I 1998 forsvarte hun avhandlingen ”Helsefølger av seksuelle overgrep i barndommen” for den medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Hennes funn tilsa at traumatisk erfaring blir innskrevet i kroppen. Disse funnene bekreftes nå av forskningen i et flerfaglig felt som omfatter psykologi, nevrologi, endokrinologi, immunologi og genetikk. Det samarbeidet viser at våre erfaringer påvirker og former vår kropp – og derved vår helse.

Anna Luise Kirkengen har skrevet tallrike artikler og flere bøker om sammenhengene mellom krenkelser og sykdom. Avhandlingen ble boken «Inscribed Bodies» (Kluwer Academic Publishers, nå Springer, 2001; Kindle edit.). Hennes seneste norske bok har tittelen «Hvordan krenkede barn blir syke voksne», (3. utg, Universitetsforlaget 2015). Den seneste engelske bok har tittelen ”The lived experience of violation. How abused children become unhealthy adults”. (Zeta Books, 2010; e-bok). Hun foreleser for studenter og fagpersoner i alle helsefag og for jurister, lærere, prester, diakoner, politi, barnevernspersonell, spesialpedagoger, familieterapeuter, psykologer, tannleger etc., i Norge, de nordiske land og England.

Kari Anne Vrabel er psykologspesialist og forsker ved Modum Bad. Hun har i en årrekke arbeidet som terapeut og forsker med spiseforstyrrelser og hennes doktorgrads-studie viste at overraskende mange med spiseforstyrrelser ble bedre eller helt friske etter behandling. Det var imidlertid en liten gruppe som fortsatt strevde noen år etter behandling, og det var bl.a. de som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. Dette ble tolket som et behov for å gi denne gruppen bedre hjelp. KariAnne Vrabel har siden arbeidet for å utvikle behandlingsprogrammer og forskningsprosjekter som kan gi svar på hvordan vi skal hjelpe disse best mulig.
Knut Hermstad, dr.art, teolog og familieterapeut, spesialist i klinisk sexologi. Rådgiver ved RVTS Midt, leder av Nasjonalt kompetansenettverk for behandling av personer som har begått seksuelle overgrep.
Julie har vært tilknyttet RVTS som erfaringskonsulent siden høsten 2015, og har vært erfaringskonsulent innen psykisk helsevern siden 2013. Hun har erfaring med traumebehandling, både gjennom døgnbehandling og poliklinisk behandling, gjennom mange år. Julie har bachelor i vernepleie fra 2003 og jobber som miljøterapeut ved Lade behandlingssenter, Blå Kors.
Janne Ekeberg Amundsen er universitetslektor, privatpraktiserende psykologspesialist og medeier i Mindfit AS. Har i samarbeid med Hilde Amundsen utviklet selvhjelpsappen Mindfit og podcasten «Spør Psykologen-med Janne og Nils». Har lang erfaring fra rusfeltet og psykisk helsevern med fordypning i traumespesifikk behandling.
Hans M Nordahl er professor i medisinske atferdsfag ved Institutt for Mental Helse, NTNU. Han har vært sentral i utviklingen av en regional traumeenhet i Midt-Norge og arbeider som forskningsleder for Regional Enhet for Traumebehandling i Helse Midt, ved St. Olavs Hospital, Nidaros DPS. Han har publisert mange artikler innen behandling av angstlidelser, traumer og personlighetsforstyrrelser.
Psykolog og ph.d. i klinisk voksenpsykologi. For tiden ansatt som postdoktor ved Regional enhet for traumebehandling og som psykolog ved krise- og korttidspoliklinikken ved Nidaros DPS. Primære faglige interesseområder er psykoterapiforskning og forskningsmetodikk i klinisk psykologi, psykososiale følgetilstander av tortur og voldtekt/seksualisert vold og evidensbasert psykologisk behandling av PTSD og andre traumerelaterte lidelser.
Trude J. B. Auren, psykologspesialist med fordypning i traumebehandling. Hun har vært tilknyttet Traumepoliklinikken ved Regional Traumeenhet, Nidaros DPS, siden 2011. Hun har erfaring med utredning, individualterapi, veiledning og undervisning ved komplekse traumelidelser. Hun er sertifisert EMDR-terapeut og har utdanning som terapeut i Metakognitiv terapi.
 

HOTELL OG REISE (klikk for informasjon)

Scandic Hell ligger kun få minutter unna Værnes flystasjon og togstasjonen.

 

 

Gjennom denne konferansen kan deltakere reservere enkeltrom ved hotellet til avtalepris 1070,-.

Rom bestilles på www.scandichotels.no/hell med kode: BNID191017

 

Samarbeidspartnere