Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Døgnenhet

Døgntilbud

Behandlingstilbudets hovedmål er å gi økt forståelse for hvordan traumehistorien har påvirket livet, ut i fra tanken om at senvirkninger etter traumatiske hendelser er normale reaksjoner på unormale hendelser.

Vi vet at traumer rammer hele mennesket, og at behandling må innebære samtidig arbeid på mange ulike områder (kropp, følelser, tanker, relasjoner og identitet).

Et overordnet mål er å skille mellom fortid og nåtid gjennom å få kontroll over traumereaksjoner, slik at man får overskudd til å leve etter sine egne ønsker og verdier.

RAMMER

 • 6 sengeplasser
 • 4-ukers behandlingsopphold
 • Gruppen blir tatt inn og avslutter samtidig
 • Tverrfaglig personale bestående av miljøterapeuter, psykologer, fysioterapeut og lege 

Målgruppe
Behandlingen retter seg mot voksne over 18 år som har psykiske vansker som følge av overgrep i nære relasjoner. Med overgrep i nære relasjoner menes seksuelle, fysiske eller emosjonelle krenkelser utført av en eller flere nærstående personer.

Tilbudet retter seg primært mot mennesker som har et sammensatt sykdomsbilde, eksempelvis kompleks Posttraumatisk stresslidelse/Type 2 – traumer og dissosiative lidelser.
Relasjonelle vansker, selvbildeproblematikk og reguleringsvansker er vanlig for denne gruppen. 

INKLUSJONSKRITERIER

 • Fyller kriteriene for PTSD (kompleks type) eller dissosiative lidelser.
 • Motivasjon og mulighet for en fire ukers sammenhengende og intensiv traumefokusert behandlingsperiode.
 • Kan delta i både individuell og gruppebasert behandling.
 • Har etablert behandlingsnettverk i forkant og etterkant av innleggelse (fastlege, behandler, evt. kommunal oppfølging).
 • Må være somatisk avklart, fastlege har undersøkt at somatisk lidelse er utelukket (gjelder særlig ved dissosiative lidelser).

EKSKLUSJONSKRITERIER

 • Tilleggslidelser som rus, selvskading og suicidalitet kan ikke ha et slikt omfang at det krever en annen type spesialisert behandling.
 • Tilbudet er ikke egnet for personer med aktiv psykoseproblematikk.

BEHANDLINGSTILBUDETS INNHOLD

Behandlingsprogrammet består av fire-ukers innleggelse i døgnpost, hvor grupper med 6 pasienter starter og slutter samtidig.

Behandlingen baserer seg i stor grad på metoden Prolonged exposure, som er en form for eksponeringsbehandling for traumelidelser. Pasienter som blir henvist og vurdert aktuelle for tilbudet vil få informasjon metoden, og en kan eventuelt gjøre individuelle tilpasninger om en ser dette som hensiktsmessig.

Behandlingsinnhold:

Samtalebehandling: pasienten får tilbud om 3 x 60 minutter samtalebehandling hos psykolog pr. uke. I tillegg får pasienten tilbud om støttesamtaler med miljøpersonalet ved behov eller etter avtale.

Angstmestringsgruppe: Samtalegruppe knyttet til eksponeringsarbeid og angstmestring

Kreativ uttrykksgruppe: Kunst- og håndverksgruppe med fokus på kreativitet, mestring og samhold.

Treningsgruppe: Ulike gruppetilbud med fokus på fysisk aktivitet og basal kroppskjennskap.

Individuell oppfølging av lege og fysioterapeut

Vi er opptatte av at det under behandlingen opprettes et godt samarbeid med eventuelle samarbeidende instanser og pårørende, med spesielt fokus på å få gode og smidige overganger ved overgangen døgninnleggelse og videre oppfølging

Samarbeidspartnere