Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

For henvisere

En henvisning må inneholde informasjon om aktuell situasjon, oversikt over sykehistorie/tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten og bakgrunnsopplysninger om pasienten. Der det foreligger informasjon om tidligere utredning og diagnostiske vurderinger, ber vi om at dette kommer frem i henvisningen.

Henvisning sendes til:

Elektronisk postkasse: «Henvisninger og søknader – Nidaros DPS»

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

MÅLGRUPPE

Behandlingen retter seg mot voksne over 18 år som har Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) på bakgrunn av belastende livshendelser. Dette innebærer ofte et sammensatt sykdomsbilde  hvor PTSD er primærlidelsen. Mange som oppsøker REFT har vært utsatt for seksuelle, emosjonelle eller fysiske krenkelser utført av nærstående person, men vi tar også i mot mennesker med andre traumeerfaringer

 

INKLUSJONSKRITERIER

  • Fyller kriteriene for PTSD (kompleks type) eller dissosiative lidelser.
  • Motivasjon og mulighet for en en sammenhengende og intensiv traumefokusert behandlingsperiode.
  • Kan delta i både individuell og gruppebasert behandling.
  • Har etablert behandlingsnettverk i forkant og etterkant av innleggelse (fastlege, behandler, evt. kommunal oppfølging).
  • Må være somatisk avklart, fastlege har undersøkt at somatisk lidelse er utelukket (gjelder særlig ved dissosiative lidelser).

EKSKLUSJONSKRITERIER

  • Tilleggslidelser som rus, selvskading og suicidalitet kan ikke ha et slikt omfang at det krever en annen type spesialisert behandling.
  • Tilbudet er ikke egnet for personer med aktiv psykoseproblematikk.

Samarbeidspartnere