Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

For pasienter

Om behandlingstilbudet ved døgnenheten

Behandlingstilbudets hovedmål er å gi økt forståelse for hvordan traumehistorien har påvirket livet, ut i fra tanken om at senvirkninger etter traumatiske hendelser er normale reaksjoner på unormale hendelser.

Vi vet at traumer rammer hele mennesket, og at behandling må innebære samtidig arbeid på mange ulike områder (kropp, følelser, tanker, relasjoner og identitet).

Et overordnet mål er å skille mellom fortid og nåtid gjennom å få kontroll over traumereaksjoner, slik at man får overskudd til å leve etter sine egne ønsker og verdier.

RAMMER

  • Seks sengeplasser
  • 4-ukers behandling
  • Gruppen blir tatt inn og avslutter samtidig
  • Tverrfaglig personale bestående av miljøterapeuter, psykologer, fysioterapeut og lege

VURDERINGSOPPHOLDETS INNHOLD

I forkant av et eventuelt behandlingsopphold ved REFT gjennomføres et vurderingsopphold hvor formålet primært dreier seg om å undersøke hvorvidt behandlingstilbudet ved denne enheten vil være et godt og passende tiltak for deg med tanke på plagene du opplever.

Vurderingsoppholdet foregår over fem dager og tilbakemelding vedrørende tilbud om behandling gis ved avslutning av oppholdet. Seks pasienter begynner og avslutter sitt utredningsopphold samtidig.

Utredningsoppholdets innhold består i hovedsak av samtaler med individuell behandler og med miljøpersonale, samt psykoedukasjonsgruppe. Fokus i samtalene er på kartlegging av bakgrunn og aktuelle plager i tillegg arbeid med utforskning av mulige behandlingsprosjekt for eventuelt behandlingsopphold ved avdelingen. I psykoedukasjonsgruppen vektlegges informasjon omkring traumerelaterte plager, samt gjennomgang av sentrale elementer i selve behandlingsoppholdet.

Samlet tenkes det at et utredningsopphold er en god måte å vurdere hvorvidt behandlingen her vil være et hjelpsomt tilbud for deg, samtidig som det også gir den enkelte mulighet til å få mer innblikk i hva behandlingen innebærer før en tar stilling til et eventuelt tilbud.

BEHANDLINGSTILBUDETS INNHOLD

Behandlingsprogrammet består av en 4-ukers innleggelse i døgnpost, hvor grupper med seks pasienter starter og slutter samtidig.

Behandlingen baserer seg i stor grad på metoden Prolonged exposure, som er en form for eksponeringsbehandling for traumelidelser. Pasienter som blir henvist og vurdert aktuelle for tilbudet vil få informasjon metoden, og en kan eventuelt gjøre individuelle tilpasninger om en ser dette som hensiktsmessig.

Behandlingsinnhold:

Samtalebehandling: pasienten får tilbud om opptil 3 x 60 minutter samtalebehandling hos psykolog pr. uke. I tillegg får pasienten tilbud om støttesamtaler med miljøpersonalet ved behov eller etter avtale.

Angstmestringsgruppe: Samtalegruppe knyttet til eksponeringsarbeid og angstmestring

Kunst- og uttrykksterapigruppe: Kunst- og håndverksgruppe med fokus på kreativitet, mestring og samhold.

Treningsgruppe: Ulike gruppetilbud med fokus på fysisk aktivitet og basal kroppskjennskap.

Individuell oppfølging av lege og fysioterapeut

Vi er opptatte av at det under behandlingen opprettes et godt samarbeid med eventuelle samarbeidende instanser og pårørende, med spesielt fokus på å få gode og smidige overganger ved overgangen døgninnleggelse og videre oppfølging

 

Samarbeidspartnere