Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Forskning

Regional Traumeenhet er satt opp med følgeforskning både for å evaluere tilbudene og for å mate inn oppdatert behandlingsmetodikk i behandlermiljøet. Samtidig bidrar akademisk ressurs til veiledning i bruk av oppdatert metodikk.  Traumenehetens organisering og bruk av akademisk- / forskningsressurs inn mot behandling og tjenesteutvikling vurderes å ligge tett opp mot de forventninger som er signalisert i St. Olavs strategiske plan. I 2017 vil det komme flere forskningspublikasjoner fra enhetene.

FORSKNINGSGRUPPE TILKNYTTET REGIONAL TRAUMEENHET:

  • Hans M Nordahl (50%), Prosjektleder (forskningsansvarlig)
  • Odin Hjemdal (10%) forskningsrådgiver
  • Adrian Wells (10%) forskningsrådgiver
  • Joar Halvorsen (50%) post.doc .
  • Eskil Petrovic Weisser (20%) planlagt ph.d.

 

AKTUELLE FORSKNINGSPROSJEKTER

  1. Følgeforskning poliklinikk og døgn. Pasientdata blir systematisk innsamlet for å karakterisere, evaluere og oppsummere behandlingsforløpene ved alvorlig traumatisering. Dette er et utviklingsprosjekt som går inn i strategi for å utvikle fremragende behandling for denne gruppen av pasienter. Følgeforskningen gir grunnlag for ledelsesbeslutninger og tjeneste utvikling og kartlegger demografiske og kliniske data.  Gjennomføres av Hans M Nordahl, Eskil Weisser og Joar Halvorsen
  1. EMDR vs MCT ved C-PTSD: En randomisert kontrollert studie. 12 måneders oppfølging er nå ferdig og publikasjoner er under forberedelse. Stor interesse for undersøkelsen blant fagfolk og media. Gjennomføres av Hans M Nordahl, Odin Hjemdal, Joar Halvorsen, Adrian Wells.
  1. Doktorgradsavhandling knyttet opp mot døgnbehandlingen gitt ved Regional enhet for traumebehandling. “Inpatient treatment of PTSD: treatment outcome and follow up using exposure based therapy”. Studien omhandler hvilken symptom- og funksjonsendring pasientene Regional enhet for traumebehandling opplever, samt sammenligne dette opp mot effekten behandling i ordinære døgnenheter gir. I tillegg kartlegges blant annet pasienttilfredshet. Studiet er planlagt å gjennomføres over 3 år fra starten av 2017, og vil inkludere 3 publiserte artikler. Gjennomførelsen av prosjektet gjøres av seksjonsleder Eskil Petrovic Weisser, med professor Hans Nordahl som hovedveileder. Odin Hjemdal og Joar Halvorsen vil delta som biveiledere.
  2. Ungdom på Utøya: Hvordan går det med de som søker behandling for PTSD og traumatisk stress? Det er gjort en ny oppfølging av denne gruppen og det er nå ca 25 ungdommer som har vært til utredning eller behandling siden 2012. Publikasjon er under forberedelse.  Gjennomføres av Hans M Nordahl og Joar Halvorsen.
  1. Behandling av Emosjonelt ustabile personlighetslidelse: En systematisk replikasjonsstudie med 2 års oppfølging. Denne studien er ferdig og artikler er under utarbeidelse ved hans M Nordahl, og Adrian Wells.

 

ARTIKLER PUBLISERT ELLER UNDER PUBLISERING:

Halvorsen, J. Ø., Stenmark, H., Neuner, F., & Nordahl, H. M. (2014). Does dissociation moderate treatment outcomes of narrative exposure therapy for PTSD? A secondary analysis from a randomized controlled clinical trial. Behaviour Research and Therapy, 57, 21-28.

Halvorsen, J. Ø., & Stenmark, H. (2010). Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: A preliminary uncontrolled trial. Scandinavian Journal of Psychology, 51(6), 495-502

Nordahl, HM & Wells, A.  MCT for Borderline personality disorders: A  2yrs systematic replication study. Journal of Personality Disorders, (Innsendt manus)

Nordahl, HM., Halvorsen, J., Hjemdal, O. A  randomized controlled trial of Metacognitive therapy and Eye Movement Desensitization and Reprocessing for Posttraumatic stress disorder: A clinical protocol. Trials.  (Innsendt manus).

I forberedelse- samler follow up data fortsatt:
Nordahl, HM, Halvorsen, J., Aasen, B., Hjemdal, O. & Wells, A.: A Randomized Controlled Trial of Metacognitive Therapy and Eye Movement Desensitization  and Reprocessing for Posttraumatic Stress Disorder (in prep).

Samarbeidspartnere