Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Om enheten

Med mandat fra Helse Midt-Norge er det etablert en regional traumeenhet ved Nidaros DPS. Enheten består av en spesialpoliklinikk og døgnenhet med et spesialisert tilbud for pasienter med traumelidelser. Enheten samordner sin virksomhet og er tiltenkt å betjene hele helseregionens behov.

Enhetens oppgaver:

Konsolidere et faglig sterkt fagmiljø i Helseregion Midt-Norge med høy kompetanse innen behandling av traumetilstander og PTSD

  • Gi et spesialisert behandlingstilbud til pasientgruppen innenfor hele helseregionen
  • Utvikle ny kunnskap og kompetanse gjennom å integrere forskning i utviklingsarbeid på traumer og PTSD (jfr HMN-Strategiplan 2020).
  • Organisere gode behandlingsforløp for pasienter med traumer og PTSD gjennom god samhandling med eksterne aktører, i kombinasjonen poliklinikk- og døgntilbud, samt ved valg av intensivitet og nivå for behandling.
  • Tilby regional faglig støtte og veiledning for behandlere og saksbehandlere som arbeider med pasienter innen dette spesialområdet.
  • Ha fokus på brukermedvirkning sett opp mot behandling, forskning og samarbeid med brukerorganisasjoner
  • Dokumentere innhold og kvalitet i enheten gjennom forskning, publisering og utadrettet virksomhet

Samarbeidspartnere