Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

Poliklinikk

Poliklinikken har et behandlingstilbud fortrinnsvis for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre traumerelaterte lidelser. Dette kan også omfatte personlighetsproblemer hvor traumereaksjoner er en del av symptombildet. Ved sammensatte langvarige lidelser forsøker vi systematisk å utvikle en plan for å samarbeide med andre instanser omkring behandlingen.

Vårt primære formål er å tilby utredning, samt fokusert traumebehandling i form av individuell samtaleterapi eller ved gruppeterapi. Per dags dato er gruppetilbudet kun åpent for pasienter som har fullført et individuelt behandlingsforløp ved poliklinikken. Behandlingsmetodene som primært benyttes er metakognitiv terapi og EMDR behandling (eksponering). Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser vektlegges. I denne forbindelse har det blitt opprettet temakvelder for pårørende om PTSD og rollen som pårørende.

Vi har tilsammen ni heltidsstillinger, to deltidsstillinger samt en doktorgradsstipendiat knyttet til poliklinikken.

Poliklinikken har en regional funksjon, og sammen med en av døgnavdelingene (Regional behandlingsenhet for relasjonstraumer), representerer vi Regional Traumeenhet ved Nidaros DPS.

Pasienter som primært lider av akutte psykiatriske tilstander, alvorlig rus (rusavhengighet), bipolare lidelser eller psykoselidelser er ikke enhetens målgruppe. Dersom tilstandene er godt stabilisert kan det likevel gjøres individuelle vurderinger.

Forskning:
Vi skal også styrke, og videreutvikle kompetansen innen fagfeltet. Dette gjøres gjennom forskning, samt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø, blant annet NTNU, samt The University of Manchester.

Poliklinikken er i ferd med å gjennomføre et behandlingsprosjekt for PTSD i samarbeid med Psykologisk institutt, NTNU. Hensikten med prosjektet er å teste ut bedre behandling for personer som sliter med traumereaksjoner/ PTSD.

Utadrettet virksomhet og undervisning:
Poliklinikken har som formål å bistå til å gjøre gode vurderinger, gi råd og veiledning, samt støtte til andre instanser.  Det etterstrebes godt samarbeid med kommune/bydel (for eksempel KART), eller sengepost og somatiske avdelinger, samt eventuelt andre aktuelle aktører.

Poliklinikken vil også bistå i forebyggingsarbeid og kunnskapsheving innen traumefeltet.

Henvisning:
Spesialpoliklinikken tar primært i mot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten innen helseregionen. Det er imidlertid også mulig å ta imot henvisning direkte fra fastlege og andre instanser innen primærhelsetjenesten.

Samarbeidspartnere