Østmarkveien 21, 7040 Trondheim 73 86 54 00

For henvisere

 REFT er en spesialisert behandlingsenhet som primært retter seg mot pasienter som ikke nyttiggjør seg behandling i det ordinære tjenestetilbudet. Før henvisning bør følgende være gjennomført:

  1. Pasienten må være utredet og diagnostisk vurdert med en traumelidelse
  2. Det er foretatt en helhetlig vurdering av at traumelidelsen er det primære behandlingsbehovet. Beskrivelse av symptombildet samt den differensialdiagnostiske vurderingen bør inkluderes i henvisningen.
  3. Det skal være forsøkt et behandlingsforløp i ordinær poliklinikk, primært rettet mot traumelidelsen.
  4. Kriteriet om forsøkt behandling vil bli skjønnsmessig vurdert i saker med stagnasjon eller hindringer knyttet til utredningsarbeidet eller hvor det kan argumenteres for at problematikken er så kompetansekrevende at det ordinære tilbudet ikke kan forventes å gi et optimalt tilbud.

Henvisning sendes til:

Elektronisk postkasse: «Henvisninger og søknader – Nidaros DPS»

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

 

    Samarbeidspartnere